กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย
งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ประกาศเรื่องการบริการเมล็ดพันธุ์ไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้บริการจำหน่าย (ขาย) และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ตามปกติ

       กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มี คุณภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็ว และเมล็ด
พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกสร้างสวนป่า
และการศึกษาวิจัยรวมทั้งการให้คำแนะนำทางวิชาการในการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ปลูก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ต้องการ การปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ไม้ก่อนเพาะ และการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้

       การบริการเมล็ดพันธุ์ไม้เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย อาจกล่าวได้ว่า
การบริการนี้เป็นผลลัพธ์หรือผลผลิตมาจากการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์จำนวนมากในการดำเนินงาน ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ไม้แต่ละชนิดทุกเมล็ดที่ให้บริการ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ขอรับบริการได้ตั้งไว้

       การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ประกอบด้วยปัจจัยและขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพ การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ การทดสอบเมล็ดพันธุ์ไม้ และการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ไม้