ระบบสลิปเงินเดือนใหม่

กรมป่าไม้ได้ปรับปรุงระบบสลิปเงินเดือนใหม่ หากต้องการดูสลิปเงินเดือน
โปรดเข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)

หากไม่เคยใช้งานระบบดังกล่าว ท่านสามารถเข้าใช้งานโดย
รหัสผู้ใช้งาน กำหนดเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิด 8 หลัก
ตัวอย่าง เช่น (เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500) กรอกรหัสผ่านเป็น 01012500 เป็นต้น

เข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)